Publikációk
 

Dr. Schirm Anita

egyetemi adjunktus

Telefon (62)-544-407

E-mail: schirmanita-kukac-gmail.comKutatási területem:

Pragmatika

Diskurzuselemzés

Nyelvtörténet


 
 

A címekre kattintva a publikációk pdf formátumban le is tölthetők.

A hivatkozásokat is tartalmazó részletesebb publikációs listát lásd a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisában:

http://tinyurl.com/6kd7h97

 1. Kötetben megjelent tanulmányok:


 1. 1.A diskurzusjelölők megközelítése a nyelvtankönyvekben, In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XLIII. Sectio Linguistica Hungarica, 2016, 108121.

 2. 2.A diskurzusjelölőkhöz kötődő attitűdök vizsgálata az osztálytermi kommunikáció kontextusában, In: Kozmács István – Vančo Ildikó (szerk.): Sztenderd - nem sztenderd, Variációk egy nyelv változataira, Antológia Kiadó, Lakitelek, 2016, 77–84.

 3. 3.A diskurzusjelölők a népdalokban, In: Tóth Szergej – Rozgonyiné Molnár Emma: Prózától a líráig, Írások Nagy L. János tiszteletére, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2016, 87–95.

 4. 4.Az alakzatok mint a nyelvi humor eszközei a stand-up comedyben, In: Boda-Ujlaky Judit – Barta Zsuzsanna – T. Litovkina Anna – Barta Péter (szerk.): A humor nagyítón keresztül, Tinta Könyvkiadó – Selye János Egyetem – ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2016, 33–42.

 5. 5.A diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikáció szövegtípusaiban, In: Baditzné Pálvölgyi Katalin – Szabó Éva – Szentgyörgyi Rudolf: Tanóratervezés és tanórakutatás, A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2015, 49–66.

 6. 6.Képi és nyelvi alakzatok az óriásplakátokon, In: Gecső Tamás Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép, Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest, 2015, 232–240.

 7. 7.Reklámok “ünneplőben” - A karácsonyi televízióreklámok manipulatív stratégiáiról, In: Gaál Zsuzsanna (főszerk.): Nyelvészet, művészet, hatalom, Írások Tóth Szergej tiszteletére, Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2015, 288–299.

 8. 8.Discourse markers in classroom communication, In: Dorota Brzozowska Władysław Chłopicki (eds): Culture’s Software: Communication Styles, Cambridge Scholars Publishing, 2015, 207–226.

 9. 9.A diskurzusjelölők stilisztikai és pragmatikai megközelítése, In: Dobi Edit Domonkosi Ágnes Pethő József (szerk.): Stílusról, nyelvről - sokszínűen, Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 2014, 294–307.

 10. 10.A személynevekhez kötődő nyelvhasználói vélekedésekről, In: Bauko János – Benyovszky Krisztián (szerk.): A nevek szemiotikája, Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Kara – Magyar Szemiotikai Társaság, Nyitra – Budapest, 2014, 111–123.

 11. 11.A gyermekeknek szóló televízióreklámok manipulációs stratégiái, In: Ladányi Mária – Vladár Zsuzsa – Hrenek Éva (szerk.): Nyelv – társadalom – kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I-II., Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014, 134–138.

 12. 12.Diskurzusjelölők az osztálytermi kommunikációban, In: Veszelszki Ágnes – Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve, Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2014, 193–202.

 13. 13.Adalékok a szóval diskurzusjelölő történetéhez, In: Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2013, 141–150.

 14. 14.A diskurzusjelölők a tanári magyarázatokban, In: Szöllősy Éva Prax Levente Hoss Alexandra: Találkozások az anyanyelvi nevelésben, PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs, 2013, 259–268.

 15. 15.Pictorial Irony in ARC Billboards, In: András Benedek Kristóf Nyíri (eds.): How to Do Things with Pictures, Skill, Practice, Performance, Peter Lang Edition, 2013, 101–113.

 16. 16.Fókusz(csoport)ban a diskurzusjelölők, In: Kontra Miklós Németh Miklós Sinkovics Balázs (szerk.): Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, Gondolat Kiadó, Budapest, 2013, 324–336.

 17. 17.Discourse markers in talk shows: the examples of Hungarian hát, In: Galya Hristozova – Veselina Vateva – Mariana Lazarova – Mariya Aleksieva – Milen Filipov (eds.) 2013: Eтнопсихолингвистипчни и социoлингвистипчни аcпeкти на езикa на мeдиитe в бългaрипя, Бургaс, 124–133.

 18. 18.A televízióreklámok nyelvhasználatáról, In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában, Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest, 2013, 176–182.

 19. 19.Interkulturális kommunikáció a reklámokban, In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata, Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest, 2013, 190–196.

 20. 20.A humor szerepe a nyelvészet oktatásában, In: Vargha Katalin – T. Litovkina Anna – Barta Zsuzsanna (szerk.): Sokszínű humor, Tinta Könyvkiadó – ELTE Bölcsészettudományi Kar - Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, 50–58.

 21. 21.A test nyelvi megjelenései a televízióreklámokban, In: Balázs Géza (szerk.): A test szemiotikája, Testjelek a mindennapokban és a művészetben, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2013, 144–151.

 22. 22.Történetmesélés a sorozatreklámokban, In: Tóth Szergej (szerk.): Társadalmi változások nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében, MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest – Szeged, 2013, 151–154.

 23. 23.Gasztroszókincs vagy valami más? Az étel- és italreklámok sikerének titka, In: Balázs Géza - Balázs László - Veszelszki Ágnes (szerk.): Gasztroszemiotika, Az étkezés jelei, Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2012, 157–168.

 24. 24.Humour in ARC billboards, In: Anna T. Litovkina - Judith Sollosy - Péter Medgyes - Dorota Brzozowska, Humour and Culture 3: Hungarian Humour, Tertium,  Krakow, 2012, 73–89.

 25. 25.A diskurzusjelölők emocionális és expresszív funkcióiról, In: Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat, Kodolányi János Főiskola Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár Budapest, 2012, 220226.

 26. 26.A retorikai kérdések diskurzusjelölőiről, In: Szikszainé Nagy Irma (szerk.): A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012, 124–133.

 27. 27.A Twitter szövegei a diskurzuselemzés szemszögéből, In: Balázs Géza Veszelszki Ágnes (szerk.): Nyelv és kultúra - kulturális nyelvészet, Inter Kultúra Magyar Szemiotikai Társaság – Palimpszeszt, Budapest, 2012, 245–250.

 28. 28.Az identitás nyelvi jelölői a reklámokban, In: Szirmai Éva – Újvári Edit (szerk.): Az identitás szemiotikája, Tanulmányok, SZTE JGYPK, Szeged, 2011, 41–55.

 29. 29.A diskurzusjelölők a nyelvtudományban és az oktatásban, In: Hegedűs Orsolya – Pšenáková Ildikó (szerk.): Tudomány az oktatásért – oktatás a tudományért I., Közép-európai Tanulmányok Kara, KFE, Nyitra, 2011, 73–78.

 30. 30.Adalékok a vajon diskurzusjelölő történetéhez, In: Bakró-Nagy Marianne–Forgács Tamás (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2011, 199–210.

 31. 31.A diskurzusjelölők funkciói a nyelvhasználók szerint, In: Boda István Károly – Mónos Katalin (szerk.): Az alkalmazott nyelvészet ma: innováció, technológia, tradíció, MANYE XX, MANYE–Debreceni Egyetem, Budapest–Debrecen, 2011, 218–223.

 32. 32.A few comments on the pragmatics of billboard posters, In: Iwona Witczak–Plisiecka: Pragmatic perspectives on language and linguistics 2009. Vol.II: Pragmatics of semantically restricted domains, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 275–296.

 33. 33.Mit jelölnek a diskurzusjelölők, In: Kukorelli Katalin (szerk.): A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja, Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros, 2010, 81–88.

 34. 34.Irónia az ARC-plakátokon, avagy így kommunikálnak napjaink óriásplakátjai, In: Balázs Géza–H. Varga Gyula (szerk.): Az utazás szemiotikája, Magyar Szemiotikai Társaság, Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2010, 183–201.

 35. 35.A humor a manipuláció szolgálatában – reklámplakátok elemzése, In: T. Litovkina Anna–Barta Péter–Hidasi Judit: A humor dimenziói, Budapest, Tinta Könyvkiadó–BGF Külkereskedelmi Kar, 2010, 146–154.

 36. 36.A reklámplakátok kommunikációja, In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről 2006–2010., Budapest, Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010, 196–211.

 37. 37.Hogyan (ne) tanítsuk a diskurzusjelölőket, In: Zimányi Árpád (szerk.): A tudomány nyelve – a nyelv tudománya, Alkalmazott nyelvészeti kutatások a magyar nyelv évében, MANYE XIX, Vol.6., MANYE–Eszterházy Károly Főiskola, Székesfehérvár–Eger, 2010, 389–396.

 38. 38.A parlamenti beszédek a diskurzuselemzés szemszögéből - esettanulmány a vajon diskurzusjelölőről, In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, Budapest–Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola–Tinta Könyvkiadó, 2009, 250–255.

 39. 39.A diskurzusjelölők a parlamenti beszédekben, In: Kukorelli Katalin (szerk.): Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben, Dunaújváros, Dunaújvárosi Főiskola, 2009, 168–175.

 40. 40.Az anyanyelv az emberek életében, In: Balázs Géza–Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben, Egy pályázat legjobb darabjai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, 202–222.

 41. 41.A televíziós beszélgetőműsorok nyelvi szabályszerűségei, In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, 222–227.

 42. 42.Az óriásplakátok nyelve, In: Balázs Géza–H. Varga Gyula (szerk.): Ikonikus fordulat a kultúrában, Semiotica Agriensis 6., Magyar Szemiotikai Társaság–Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2009, 168–184.

 43. 43.The Role of Questions in Talk Shows, In: Marta Dynel (ed.): Advances in Discourse Approaches, Cambridge, Cambridge Scholars Publishing, 2009, 147–173.

 44. 44.A diskurzusjelölővé válás folyamatáról, In: Nádor Orsolya (szerk.): A magyar mint európai és világnyelv – MANYE XVIII., Budapest, MANYE–Balassi Intézet, 2009, 895–901.

 45. 45.Partikula és/vagy diskurzusjelölő? In: Keszler Borbála–Tátrai Szilárd (szerk.): Diskurzus a grammatikában–grammatika a diskurzusban, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2009, 304–311. (Az elektronikus anyag és a kötetben megjelent írás tördelése eltér egymástól, ezért kérem az olvasót, hogy hivatkozás esetén a nyomtatott változatot használja.)

 46. 46.A lánclevelek stratégiái, In: Sárdi Csilla (szerk.): Kommunikáció az információs technológia korszakában, MANYE XVII., MANYE–Kodolányi János Főiskola, Pécs–Székesfehérvár, 2008, 72–77.

 47. 47.A sárospataki hitvita diskurzusjelölőiről, In: Büky László–Forgács Tamás–Sinkovics Balázs (szerk.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szegedi Tudományegyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged, 2008, 185–192.

 48. 48.A hát diskurzusjelölő partikulához kötődő nyelvhasználati stratégia, In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.): Jel és jelentés, Kodolányi János Főiskola–Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár–Budapest, 2008, 289–296. (Az elektronikus anyag és a kötetben megjelent írás tördelése eltér egymástól, ezért kérem az olvasót, hogy hivatkozás esetén a nyomtatott változatot használja.)

 49. 49.A hát diskurzusjelölő partikula használata, In: Balázs Géza–H. Varga Gyula (szerk.): Az abdukció, Magyar Szemiotikai Társaság–Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2008, 180–187.

 50. 50.A komplex kérdések, In: Gecső Tamás–Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat, Kodolányi János Főiskola–Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár–Budapest, 2007, 264–272. (Az elektronikus anyag és a kötetben megjelent írás tördelése eltér egymástól, ezért kérem az olvasót, hogy hivatkozás esetén a nyomtatott változatot használja.)

 51. 51.A komplex kérdés mint nyelvhasználati stratégia, In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 6., Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szeged, JATEPress, 2007, 131–154.

 52. 52.A kérdések pragmatikája, In: Váradi Tamás (szerk.): Alknyelvdok 2007. I. AlkalmazottNyelvészeti Doktorandusz Konferencia, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007, 161–171.

 53. 53.A magyar nyelv cigány jövevényszavai, In: Tavaszi Szél 2006, Konferenciakiadvány, Kaposvár, 2006, 202–205.

 54. 54.Az -e kérdő partikula nyomában, In: Gárgyán Gabriella–Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 5., Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged, 2006, 131–153.

 55. 55.Jelentés a mai magyar nyelvről – 2005, In: Balázs Géza (szerk.): Jelentés a magyar nyelvről (2000–2005), Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005, 83–116.

 56. 56.A komplex kérdések kombinatorikája, In: Tavaszi Szél 2005, Konferenciakiadvány, Debrecen, 2005, 340–343.

 57. 57.Napjaink családi kommunikációja, In: Balázs Géza–Grétsy László (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a családban, Tinta Könyvkiadó, 2005, Budapest, 177–202.

 58. 58.Elidegeníthető vagy elidegeníthetetlen? In: Bárth M. János (szerk.): Adsumus II. Tanulmányok a IV. Eötvös Konferencia előadásaiból, ELTE Eötvös József Collegium, 2004, 29–38.

 59. 59.Napjaink nyelvi változásai, In: Balázs Géza–Grétsy László (szerk.): Új jelenségek a magyar nyelvben, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2004, 147–167.

 60. 60.Nyelvhasználatunk az informatika korában, In: Balázs Géza (szerk.): Informatikai technológia és nyelvhasználat, Budapest, Trezor Kiadó, 2002, 7– 44.

 61. 61.Társadalom és nyelvi illem, In: Balázs Géza–Grétsy László (szerk.): Nyelvi illem nagyszüleink kiskorában, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2001, 163–183.


 1. Periodikumban megjelent tanulmányok:


 1. 62.Diskurzusjelölő-társulások a Szögedi Szociolingvisztikai Interjúban, In: Alkalmazott Nyelvtudomány 18/1, 2018, 116.

 2. 63.A diskurzusjelölők és a szövegtípusok viszonyáról, In: Magyar Nyelv 113/3, 2017, 330–341.

 3. 64.Adalékok a nyelvhasználók családnevekkel kapcsolatos ismeretéhez, In: Névtani Értesítő 38, 2016, 67–78.

 4. 65.A szóval diskurzusjelölő funkcióiról - A szótárak adatai és a nyelvhasználók vélekedései alapján, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, VIII/1, 2013, 59–74.

 5. 66.A hát diskurzusjelölő a televíziós vitaműsorokban, In: Beszédkutatás 2012, 144–153.

 6. 67.A diskurzusjelölők funkciói a számok tükrében, In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények, VI/1, 2011, 185–197.

 7. 68.A hát diskurzusjelölő története, In: Nyelvtudomány III–IV., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2007–2008, 185–201.

 8. 69.A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai, In: Nyelvtudomány II., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2006, 149–163.

 9. 70.Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjairól, In: Nyelvtudomány I., Acta Universitatis Szegediensis Sectio Linguistica, Szeged, 2005, 155–169.

 10. 71.Jelentés a mai magyar nyelvről, In: Magyartanítás XLVI/2, 2005, 22–29.

 11. 72.A hallgatás etikettje,  In: Édes Anyanyelvünk XXII/5, 2000, III.

 12. 73.A tegezés és a magázás, In: Édes Anyanyelvünk XXII/5, 2000, 6.

 13. 74.Káromkodjunk? In: Édes Anyanyelvünk XXI/5, 1999, II., másodközlésként: In: Hajas Zsuzsa: Magyar nyelv 10. középiskolásoknak, Pedellus Tankönyvkiadó Kft, Debrecen, 45.

 14. 75.Dúdolni halkan, In: Édes Anyanyelvünk XXI/5, 1999, 11.


 1. Elektronikus formájú tanulmányok:


 1. 76.A kérdések szerepe a verbális konfliktusban – VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus, Budapest, 2004,

        http://www.nytud.hu/NMNyK/eloadas/schirm_eloadas.pdf 1. Ismertetések:


 1. 77."Ez nem vicc – Ez humor", Beszámoló a II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferenciáról, In: Modern Nyelvoktatás XV/4, 96.

 2. Digitális tananyag


 1. 78.Nyelvészeti filológia, egyetemi jegyzet, Szeged, 2015


 1. Szakdolgozatok, kéziratok:


 1. 79.Pár(t)beszédes plakátok: a 2015-ös bevándorlási hullámhoz kapcsolódó propagandaplakátok és internetes mémek diskurzusa, kézirat

 2. 80.A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján, PhD-értekezés, kézirat, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2011, 162. p., letölthető: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/759/1/schirm_anita_doktori_disszertacio.pdf

 3. 81.A kérdések szerepe a verbális konfliktusban, szakdolgozat általános nyelvészet szakon, Szeged, 2003, 49. p

 4. 82.Az elidegeníthető és az elidegeníthetetlen birtoklás kifejezésmódjainak vizsgálata, szakdolgozat magyar nyelv és irodalom szakon, Szeged, 2003, 40. p.

 5. 83.Asszociáció és jelentés – a mentális lexikon szerveződése, kézirat, Szeged, 2001

 6. 84.A modern mesék nyelve, OKTV-dolgozat, kézirat, Ózd


 1. Tudományos ismeretterjesztő írások


 1. Izé, micsoda, hogyishívják - avagy mivel és miért töltjük meg a beszédünket? Nyelv és Tudomány, 2016. március 30.

 2. A tudás fájának gyümölcsei - avagy az orvosi képes beszéd képtelenségei, Nyelv és Tudomány, 2016. január 5.

 3. Az arcpirító orvos arcai, Nyelv és Tudomány, 2015. november 27.

 4. Kóros udvariatlanság, Nyelv és Tudomány, 2015. november 6.

 5. Ez szarkazmus volt? Nyelv és Tudomány, 2015. május 14.

 6. Mitől menők az Agymenők? Nyelv és Tudomány, 2015. május 7.

 7. Vajon vannak-e a vajon használatának szabályai? Nyelv és Tudomány, 2015. március 26.

 8. Vajon mit nem tudunk a vajon-ról? Nyelv és Tudomány, 2015. március 19.

 9. Deviszont vannak még érdekességek a deviszont körül, Nyelv és Tudomány, 2015. január 14.

 10. A deviszont viszontagságai, Nyelv és Tudomány, 2014. november 12.

 11. Pont, pont, vesszőcske, Nyelv és Tudomány, 2014. október 8.

 12. Henye szavak és társaik, Nyelv és Tudomány, 2014. augusztus 26.

 13. Felfedezőúton a “szóval” körül, Nyelv és Tudomány, 2014. augusztus 14.

 14. A többszörös -e kérdőszó, Nyelv és Tudomány, 2014. augusztus 6.

 15. Az eltévedt kérdőszó nyomában, Nyelv és Tudomány, 2014. július 24.

 16. Volt egyszer egy “hát”, Nyelv és Tudomány, 2014. június 20.

 17. Hát szóval tulajdonképpen mik is azok a diskurzusjelölők? Nyelv és Tudomány, 2014. június 12.

 18. Hát mégis kezdünk hát-tal mondatot?! E-nyelv.hu, 2013. november 27. (változatlan formában átvette a VajdaságMa délvidéki hírportál, 2014. szeptember 17-én)